logo
EN
VN

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Hà Nội

Nội dung chi tiết của Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của trường Đại học Hà Nội xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]