logo
EN
VN

Giới thiệu các chương trình học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội

Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Hà Nội, sinh viên có nhiều cơ hội để nhận các chương trình học bổng khác nhau. Hàng trăm suất học bổng được trao cho sinh viên mỗi năm, cụ thể như sau:

1. Học bổng khuyến khích học tập (KKHT):
Học bổng khuyến khích học tập được xét 02 lần/năm sau khi kết thúc mỗi học kỳ. Riêng năm thứ 4, sinh viên tốt nghiệp vào tháng 6 sẽ được ưu tiên xét trước cuối học kỳ 2.

a. Đối tượng
- Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng KKHT.
- Học bổng KKHT sẽ được xét theo thứ tự ưu tiên từ loại xuất sắc trở xuống đến hết quỹ học bổng, trong đó học bổng loại giỏi và xuất sắc không vượt quá 30% tổng quỹ học bổng.

b. Mức học bổng: Mức học bổng sẽ được quy định tương ứng với từng ngành học, từng khoa, từng khóa học. Thông tin chi tiết về học bổng KKHT xem tại đây.

- Học bổng loại khá: Bằng mức học phí năm học của ngành học;
- Học bổng lọa giỏi: Bằng 110% - 115% mức học bổng loại khá;
- Học bổng loại xuất sắc: Bằng 110% - 115% mức học bổng loại giỏi.

c. Tỉ lệ phần trăm số sinh viên được nhận học bổng KKHT
- Năm học 2015 - 2016: Nhà trường đã trao trên 5.4 tỉ đồng cho 1058 lượt sinh viên, tương ứng: 15.4% số sinh viên.
- Năm học 2016 - 2017: Nhà trường trao trên 6.2 tỉ đồng cho 947 lượt sinh viên, tương ứng: 15.2% số sinh viên.
- Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018: Nhà trường trao trên 4.1 tỉ đồng cho 524 lượt sinh viên.

2. Miễn, giảm học phí
Miễn, giảm học phí được xét 2 lần trong năm học, vào đầu mỗi học kỳ.

a. Đối tượng
- Tất cả các sinh viên thuộc diện chế độ chính sách đều được miễn, giảm học phí theo các quy định của Nhà nước.
- Mức miễn giảm học phí tùy đối tượng sẽ được quy định theo mức độ: Giảm 50% học phí, giảm 70% học phí, miễn 100% học phí.
- Tất cả các sinh viên thuộc chế độ miễn, giảm học phí đều được tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn các thủ tục giấy tờ liên quan.

b. Tỉ lệ phần trăm số sinh viên được hưởng chế độ Miễn, giảm học phí
- Năm học 2016 - 2017: Nhà trường đã miễn, giảm gần 2.2 tỉ đồng cho 387 lượt sinh viên, tương ứng 6,2% số sinh viên.
- Năm học 2017 - 2018: Nhà trường đã miễn, giảm 3 tỉ đồng cho 415 lượt sinh viên, tương ứng 6.2% số sinh viên.

3. Hỗ trợ chi phí học tập:
Theo QĐ số 66/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

a. Đối tượng
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Nhà nước.
- Mức hỗ trợ bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng 10 tháng/năm học/sinh viên.

b. Tỉ lệ phần trăm số sinh viên được hưởng chế độ Hỗ trợ CPHT theo QĐ 66-TTg
- Năm 2016: Nhà trường đã hỗ trợ 215,364,000VNĐ cho 34 lượt sinh viên
- Năm 2017: Nhà trường đã hỗ trợ 312,552,000VNĐ cho 52 lượt sinh viên.

4. Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn đột xuất
a. Đối tượng:
- Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội:
+ Sinh viên là người dân tộc ít người vùng cao, sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, sinh viên là người tàn tật theo quy định của nhà nước: Được hưởng mức trợ cấp xã hội 420.000 đồng/tháng/sinh viên (bao gồm 140.000 đồng/tháng theo quy định chung của Nhà nước và 280.000 đồng/tháng theo quy định chung của Nhà trường).
+ Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập (học lực từ 6.0 trở lên; kết quả rèn luyện: Tốt) là những người mà gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của nhà nước: Được hưởng mức trợ cấp 300.000 đồng/tháng/sinh viên (bao gồm 100.000 đồng/tháng theo quy định chung của Nhà nước và 200.000 đồng/tháng hỗ trợ của Nhà trường).
+ Thời gian được hưởng: 12 tháng/năm.

- Đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất:
+ Nhà trường có quy định về trợ cấp khó khăn đột xuất (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh tật, tai nạn...) cho sinh viên để sinh viên đảm bảo điều kiện học tập.
+ Căn cứ vào mức độ khó khăn đột xuất của sinh viên Nhà trường có mức hỗ trợ từ 50%-100% học phí của học kỳ sinh viên đang theo học.

- Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập của Nhà trường
+ Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, không phải là người dân tộc thiểu số có điểm TBCHT từ 5.0 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại khá được Nhà trường hỗ trợ chi phí học tập 200.000 đồng/tháng.
+ Thời gian được hưởng: 12 tháng/năm.

b. Số sinh viên được nhận: Nhà trường có quy định: Trích 1% học phí/ tổng số sinh viên. Số tiền hàng năm được xét duyệt 01 lần / năm:
- Năm 2016: Nhà trường đã hỗ trợ, trợ cấp 221,400,000VNĐ cho 63 lượt sinh viên
- Năm 2017: Nhà trường đã hỗ trợ, trợ cấp 336,250,000VNĐ cho 94 lượt sinh viên.
- Năm 2018: Nhà trường đã hỗ trợ, trợ cấp 375,560,000 VNĐ cho 105 lượt sinh viên.

5. Học bổng tài trợ:
- Hàng năm, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tài trợ học bổng cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội thuộc 2 đối tượng sau: Sinh viên có thành tích học tập loại giỏi trở lên; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập cụ thể:

+ Năm học 2015 - 2016: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tài trợ học bổng với tổng số tiền 888,938,000VNĐ cho 258 lượt sinh viên
+ Năm học 2016 - 2017: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tài trợ học bổng với tổng số tiền 607,840,000VNĐ cho 95 lượt sinh viên
+ Năm học 2017 - 2018: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tài trợ học bổng với tổng số tiền 623,975,000VNĐ cho 147 lượt sinh viên

- Công tác xét duyệt học bổng tài trợ được làm theo quy định và thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng và có thông báo rộng rãi cho sinh viên trước khi Nhà trường có quyết định công nhận chính thức.