logo
EN
VN

Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 06/1/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 42/QĐ-ĐHHN về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội.

Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ tại đây [pdf].

Quy chế đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 06/1/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 43/QĐ-ĐHHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Hà Nội.

Xem  Quy chế đào tạo thạc sĩ tại đây [pdf].

Chuyên mục phụ