logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

V/v thống kê giờ nghiên cứu Khoa học

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

Nhằm tổng kết công tác năm học và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ/đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) của Trường Đại học Hà Nội trong năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị các đơn vị và cán bộ giảng viên (CBGV) tự thống kê giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) đã thực hiện trong năm học theo Phiếu tự đánh giá giờ NCKH (tại địa chỉ qlkh.hanu.vn bằng tài khoản cá nhân đã được cấp) với những nội dung và lưu ý như sau:

NỘI DUNG CỤ THỂ
Thời gian tính giờ NCKH trong năm học: Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 31/7/2020.
Nội dung tự đánh giá giờ NCKH: Quy định tại Phiếu tự đánh giá giờ NCKH đã được số hóa trên phần mềm quản lý khoa học tại địa chỉ qlkh.hanu.vn
Căn cứ tính giờ NCKH: Điều 8, Quy định hoạt động KH&CN và đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN Trường Đại học Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25/8/2016:
Thời gian làm nhiệm vụ NCKH được quy ra giờ chuẩn:

Chức danh                                          Thời gian làm việc nghĩa vụ/ năm học                     Quy đổi thành giờ chuẩn
Giáo sư, giảng viên cao cấp                       700 giờ                                                                            125 giờ chuẩn
Phó giáo sư, giảng viên chính, tiến sĩ         650 giờ                                                                           115 giờ chuẩn
Giảng viên, thạc sĩ                                      600 giờ                                                                             85 giờ chuẩn
Trợ giảng (có t/g công tác từ 12-24 tháng  300 giờ                                                                             40 giờ chuẩn

Giảng viên đang trong thời gian tập sự dưới 12 tháng                            Chưa phải làm NCKH

Định mức thời gian cho từng công việc NCKH trong năm học: Phụ lục 1 kèm theo có điều chỉnh (thuộc Điều 9, Quyết định số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25/8/2016).

Thời gian hoàn thành phiếu tự đánh giá giờ NCKH: Trước 17h00 thứ Hai, ngày 03/8/2020.

Thời gian dự kiến tổ chức họp xét duyệt và công bố kết quả của Hội đồng Khoa học và Đào tạo: Trước ngày 31/8/2020.

II. MỘT SỐ LƯU Ý VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

Trợ lý khoa học các đơn vị lập danh sách cán bộ giảng viên hết thời gian tập sự chưa có tài khoản tại địa chỉ qlkh.hanu.vn gửi về Phòng Quản lý Khoa học để được hỗ trợ cấp tài khoản.
Đề tài KH&CN cấp cơ sở chỉ được tính giờ NCKH trong năm học khi đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp đơn vị trở lên theo quyết định của Nhà trường trước ngày 03/8/2020.
Các nhiệm vụ trọng điểm của Nhà trường giao cho các đơn vị thực hiện từ ngày 03/6/2019 đến ngày 31/7/2020 được quy định tại mục Một số trường hợp cụ thể khác (Phụ lục 2 kèm theo).
Các công trình khoa học đã công bố có nội dung trùng lặp chỉ được tính giờ chuẩn quy đổi một lần.
Nhận xét, đánh giá công trình KH&CN các cấp, tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp, dịch thuật… không do Nhà trường chủ trì, giao nhiệm vụ thì không được tính giờ chuẩn NCKH.
Các đơn vị và CBGV kiểm tra, chỉnh sửa/cập nhật các thông tin về học hàm, năm tuyển dụng trên Phiếu tự đánh giá giờ NCKH của cá nhân để đảm bảo số giờ chuẩn NCKH được chính xác.
Các đơn vị có trách nhiệm xác nhận số lượng CBGV phải tính giờ NCKH của đơn vị mình để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của từng CBGV và lập danh sách CBGV tự ý nghỉ việc/đi học nước ngoài quá hạn không có quyết định gia hạn của Nhà trường gửi về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 24/7/2020.
Các trường hợp khác theo quy định và theo quyết định của Hội đồng.
III. ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN, TƯ VẤN VÀ THỐNG KÊ

Phòng Quản lý Khoa học (email hoặc tác nghiệp)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 0243.5530.728; máy lẻ: 1215
Chuyên viên phụ trách: Tất cả các chuyên viên của Phòng Quản lý Khoa học
Đơn vị phối hợp quản lý địa chỉ qlkh.hanu.vn: Trung tâm Công nghệ thông tin
Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Trào (đã ký)

PS: Nội dung chi tiết của Thông báo xin xem file đính kèm.