logo
EN
VN

Kết quả thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 24.01.2015 tại Trường ĐH Hà Nội

Ngày 06 tháng 02 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số:  164 /QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 24.01.2015 tại Trường, chi tiết như sau:

Kết quả thi(pdf);

Danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

[Nguồn phòng Đào tạo] 

Kết quả thi Hanu Test ngày 30.11.2014

Ngày 15 tháng 12 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số: 1994/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi Hanu Test ngày 30.11.2014 tại Trường. Chi tiết như sau: 

-  Kết quả thi (pdf);

- Danh sách học chuyên ngành (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi Hanu Test cho SV hệ chính quy, ngày 18.01.2015

Ngày 21 tháng 01 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số: 98/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi Hanu Test cho sinh vien hệ chính quy ngày 18.01.2015 tại Trường. Chi tiết như sau: 

-  Kết quả thi (pdf);

- Danh sách học chuyên ngành (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi Hanu Test tuyển sinh PG K29, ngày 18.01.2015

Ngày 21 tháng 01 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số: 97/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi Hanu Test tuyển sinh PG K29 ngày 18.01.2015 tại Trường. Chi tiết như sau: 

-  Kết quả thi (pdf);

- Danh sách đủ điều kiện (pdf) .

- Danh sách xét tuyển (pdf)\

- Thông báo nhập học (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi Hanu Test ngày 25.01.2015

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số: 144/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi Hanu Test ngày 25.01.2015 tại Trường. Chi tiết như sau: 

-  Kết quả thi (pdf);

- Danh sách đủ điều kiện (pdf) .

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi Hanu Test ngày 01.02.2015

Ngày 06 tháng 02 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số: 165/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi Hanu Test ngày 01.02.2015 tại Trường. Chi tiết như sau: 

-  Kết quả thi Hanu (pdf);

- Danh sách đủ điều kiện Hanu (pdf).

Kết quả thi ĐH GTVT (pdf);

- Danh sách cấp chứng chỉ ĐH GTVT (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo]