logo
EN
VN

Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (dạng thức Sau đại học)

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Trường Đại học Hà Nội ra thông báo số 946/TB-ĐHHN về việc Tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh cấp độ A2, B1, B2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) - dạng thức Sau đại học.
Chi tiết thông báo xem tại đây.