logo
EN
VN

Thông báo danh sách sinh viên thuộc diện bị cảnh báo học tập lần thứ nhất năm học 2016-2017

Trường Đại học Hà Nội thông báo:

1. Cảnh báo tình hình học tập 907 sinh viên, bao gồm:

- 372 sinh viên hệ đại học chính quy

- 395 sinh viên hệ đại học chính quy (bằng đại học thứ hai)

- 140 sinh viên hệ đại học chính quy (học cùng lúc hai chương trình)

              (Danh sách chi tiết xin xem tại đây - pdf)

2. Lý do cảnh báo học tập:

- Sinh viên bỏ học không lý do ít nhất 01 học kỳ

- Sinh viên đã quá thời hạn tối đa được bảo lưu kết quả học tập

3. Sau 01 tháng kể từ ngày Thông báo, nếu các sinh viên thuộc danh sách trên không thực hiện đúng quy định học tập, Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học. Kính đề nghị các Khoa/Bộ môn và các đơn vị liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

4. Trong thời hạn cho phép, các sinh viên thuộc danh sách trên nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập, đề nghị trực tiếp đến phòng Quản lý Đào tạo (118 nhà A) để được xem xét, giải quyết. 

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]