logo
EN
VN

Về việc thu bổ sung Học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2017

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học và sau Đại học của Trường Đại học Hà nội áp dụng từ năm học 2017 – 2018;
    Căn cứ vào số lượng tín chỉ các môn học mà sinh viên đã đăng ký, số học phí còn nợ của sinh viên sẽ được thu bổ sung như sau:

1. Phương thức thu:
Nộp tiền mặt tại phòng TCKT 106 nhà A
2. Thời hạn thu
Từ ngày 08/11/2018 đến hết ngày 15/11/2018
Sinh viên không đóng đủ học phí sẽ không được không được tham gia đánh giá kết quả môn học và không được đăng ký các môn học cho kỳ tiếp theo.

Chi tiết xem tại đây.