logo
EN
VN

Về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016

Kính gửi: Các Khoa, Bộ môn đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học của Trường Đại học Hà Nội áp dụng từ năm học 2017-2018;

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo về việc thu các khoản học phí kỳ 2 năm 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015 và 2016. Chi tiết xem tại đây