logo
EN
VN

Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2019-2020 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khoá 2016

Kính gửi: Các Khoa, Bộ môn đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học và sau  Đại học của Trường Đại học Hà Nội, áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Thông báo số 3049/TB-BHXH ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về mức đóng BHYT HSSV năm học 2019.
Phòng Tài chính - Kế toàn thông báo về việc thu các khoản học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2019-2020 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khoá 2016, chi tiết xem tại đây.