logo
EN
VN

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHOÁ ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHOÁ 2019-2023

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đâu khóa đối với sinh viên hệ chính quy khóa 2019 – 2023 như sau:

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:
Thời gian: Từ ngày 26 – 30 tháng 8 năm 2019
Địa điểm: Hội trường lớn – Trường Đại học Hà Nội.

Thông tin chi tiết về Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa xem tại đây