logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ”

Tiếp theo Thông báo số 1 số 543/TB-ĐHHN ngày 21 tháng 3 năm 2017 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp và kinh nghiệm dạy-học ngoại ngữ” nhân dịp chào mừng 50 năm thành lập các Khoa tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức (1967-2017), Thường trực Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng gửi Thông báo số 2 về việc thông báo số lượng tóm tắt đăng ký được duyệt (danh sách cập nhật đến ngày 20 tháng 4 năm 2017) và tiếp tục nhận các tóm tắt đăng ký.

Thông tin cụ thể (xin xem tại đây).

Ban Tổ chức mong tiếp tục nhận được bài viết tham dự Hội thảo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các cán bộ giảng viên và các nhà khoa học.

Trân trọng !

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trào