logo
EN
VN

Thông báo số 1048/ĐHHN-TB-TV về thời hạn nộp tiền ở ký túc xá

Sinh viên các hệ đào tạo sau khi được Phòng Quản trị xét duyệt về điều kiện ở ký túc xá, nộp tiền tại Phòng Tài vụ trong thời hạn 7 ngày. Quá thời hạn trên, Nhà trường áp dụng hình thức xử phạt theo mức 0,2% mỗi ngày chậm nộp. Phòng Quản trị sau khi bố trí chỗ ở cho các học viên theo thỏa thuận, hợp đồng thông báo cho Phòng Tài vụ để triển khai công tác thu tiền. Các phòng chức năng: Phòng Quản trị, Tài vụ, Hợp tác Quốc tế cùng phối hợp trợ giúp học viên thực hiện tốt thông báo này.

Xem chi tiết Thông báo này tại đây.