logo
EN
VN

Hội nghị Ban cán sự lớp năm học 2018 - 2019 và Tọa đàm sinh viên góp ý dự thảo Luật giáo dục (bổ sung)

Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp kính gửi tới các đơn vị Thông báo tổ chức Hội nghị Ban cán sự lớp năm học 2018 - 2019 và Tọa đàm sinh viên góp ý dự thảo Luật giáo dục (bổ sung):

Thời gian: 8h30 thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019

Địa điểm: Hội trường A1, Trường ĐH Hà Nội

Để Hội nghị được diễn ra thành công, Phòng CTSV&QHDN thông báo đường link tải văn bản và các mục yêu cầu sinh viên tham gia góp ý:

1/ Đường link văn bản Luật Giáo dục (sửa đổi): http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx

2/ Nội dung tham gia góp ý: Các nội dung liên quan đến Người học (Chương V về Nhiệm vụ-quyền hạn của Người học, Chính sách đối với Người học; Chương VI về Nhà trường, Gia đình và Xã hội; Chương IX về Khen thưởng và xử lý vi phạm); ii) Các nội dung khác của dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).